LOGO

ХХXIV Международный
Фестиваль Церковной Музыки
„Хайнувка 2015”
Белосток
Польша
19-24.05.2015 г.

 

 

Międzynarodowy Festiwal Muzyka Cerkiewnej – „Hajnówka 2015” w Białymstoku organizuje Fundacja „Muzyka Cerkiewna” z Hajnówki. Festiwal realizowany jest przy współpracy Stołecznej Estrady w Warszawie oraz partnerstwie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury i Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

W Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” dotychczas wzięły udział 752 chóry z 36 krajów Europy, Azji, Ameryki Północnej, Afryki i Australii: Armenii, Australii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czech, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Indii, Iranu, Izraela, Serbii, Kazachstanu, Kenii, Korei, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier i Włoch. W konkursie muzykę cerkiewną wykonywały chóry niezależnie od wyznania i narodowości : prawosławni, staroobrzędowcy, katolicy, grekokatolicy, protestanci, a także muzułmanie, buddyści, wyznawcy judaizmu.

W tegorocznym Festiwalu weźmie udział 27 chórów z 11 państw (Europy i Azji). Zmagania konkursowe Festiwalu odbędą się w 5. kategoriach chórów: parafialnych, amatorskich świeckich, dziecięco-młodzieżowych, uczelni muzycznych i chórów zawodowych.

Międzynarodowemu jury przewodniczył będzie Romuald Twardowski, wybitny polski kompozytor i pedagog, obchodzący w tym roku 85. rocznicę urodzin. Pracami jury kieruje niemal od zarania Festiwalu bo od 1983 roku. W skład jury wchodzą współcześni wybitni kompozytorzy, których muzyka cerkiewna jest często wykonywana i dyrygenci, dotychczasowi zwycięzcy Festiwalu z Polski, Bułgarii Łotwy, Rosji i Ukrainy, .

Uroczystość otwarcia Festiwalu i Koncert Inauguracyjny odbędzie się we wtorek 19 maja 2015 roku. Wykonaniem hymnu „Gaude Mater Polonia” rozpocznie ją zeszłoroczny laureat Chór Młodzieżowego Domu Kultury z Białegostoku dyrygowany przez Barbarę Kornacką. Kijowski Chór „Sofia” wraz z dyrygentem Aleksiejem Szamryckim odpowie poprzednikom Stichirą „Ziemle Ruskaja”, by wspólnie zaśpiewać radosną paschalną pieśń „Chrystos Uwaskros” z muzyką współczesnego białoruskiego kompozytora i wokalisty, Alega Zieletniowa, także laureata Festiwalu. Podczas Koncertu Inauguracyjnego nazwanego „Muzyka cerkiewna – od źródeł do współczesności” a dedykowanego Romualdowi Twardowskiemu zostaną wykonane również premierowe utwory Łesi Dyczko (Ukraina), Anatolija Kisielowa (Rosja) i Władimira Czołaka (Mołdawia) skomponowane specjalnie na tę uroczystość. Koncert zaprezentuje laureat ubiegłorocznego festiwalu Kijowski Kameralny Chór „Sofia” (patronowany przez Narodowy Związek Kompozytorów Ukrainy) prowadzony przez Aleksieja Szamryckiego. Wykonane zostaną także dwie kompozycje Jubilata, w tym premierowe dzieło: „Boże, wo Imia Twoje”.

Przesłuchania konkursowe Festiwalu odbywać się będą przez trzy dni: 21 maja (czwartek), 22 maja (piątek) i 23 maja (sobota) 2015 roku.

Ogłoszenie wyników, Gala Wręczania Nagród i Koncert Galowy nastąpią w niedzielę 24 maja 2015 roku.

Ogłoszenie wyników, ponownie tradycyjnie, zostanie poprzedzone wspólnym wykonaniem kilkusetosobowego grona chórzystów i widzów „Gaude Mater Polonia” i Stichiry „Ziemla Russkaja” . Hymnów symbolizujących jedność kultur Wschodu (Wielkie Księstwo Litewskie) i Zachodu (Korona) złączonych Rzeczpospolitą.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, Festiwalowi towarzyszyć będą dodatkowe wydarzenia: koncert w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, koncerty w trzech różnych salach koncertowych Warszawy, X Białowieskie Dni Muzyki Sakralnej w Białowieży, koncert muzyki żydowskiej w Wielkiej Synagodze w Tykocinie, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzyka cerkiewna Tradycje i teraźniejszość” w Białymstoku organizowana z naszą współpracą przez Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina, a także lokalne koncerty min. w Bielsku Podlaskim…

Uczestników „Festiwalu Śpiewającej Duszy” nieodmiennie łączy wyjątkowość muzyki cerkiewnej – duchowość , artyzm i uniwersalizm.

 

Serdecznie zapraszamy

Международный фестиваль церковной музыки – „Хайновка 2015″ в Белостоке организует Фонд «Церковная музыка” в Хайновке. Фестиваль реализуется в сотрудничестве со Столичной Эстрадой в Варшаве и Воеводским Центром Культуры и Подляшским Музеем в Белостоке.

В Международном фестивале церковной музыки „Хайновка” до сих пор приняли участие 752 хора из 36 стран Европы, Азии, Северной Америки, Африки и Австралии:, Армении, Австралии Беларуси, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Кипра, Чешской Республики, Египта, Эстонии, Финляндии, Франции, Греции, Грузии, Индии, Ирана, Израиля, Сербии, Казахстана, Кении, Кореи, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Германии, Польши, Румынии, России, Словакии, Швейцарии, Швеции, Украины, США, Венгрии и Италии. Во время конкурсов православную церковную музыку исполняли хоры независимо от вероисповедания и национальности: православные, старообрядцы, католики, греко-католики, протестанты, мусульмане, буддисты, иудеи.

В этом году в Фестивале примут участие 27 хоров из 11 стран (Европа и Азия). Конкурсные слушания будут проходить в пяти хоровых категориях: приходские, любительские светские, детские и молодёжные, музыкальных школ и профессиональные хоровые коллективы.

Международное жюри под председательством Ромуальда Твардовского, знаменитого польского композитора и педагога, который в этом году празднует свое 85-летие. Ромуальд Твардовкий председательствует жюри почти с начала Фестиваля с 1983 года. Жюри состоит из знаменитых современных популярных композиторов церковной музыки и дирижёров, победителей предыдущих Фестивалей из Польши, Болгарии Латвии, России и Украины.

Церемония открытия Фестиваля и торжественный концерт состоится во вторник 19 мая 2015 года. Исполнением Гимна „Gaude Mater Polonia” начнёт победитель прошлого года Хор Молодежного Дома Культуры Белостока, дирижёр Барбара Корнацкая. Киевский хор „София” с дирижером Алексеем Шамрыцким ответит Стихирой «Земле Руская», после чего два хора вместе исполнят радостное пасхальное песнопение „Хрыстос Уваскрос” на музыку современного белорусского композитора и исполнителя Олега Зелетнёва, также лауреата Фестиваля. Во время инаугурационного концерта под названием „Церковная Музыка – от источника в современность”, исполняемого в честь Ромуальда Твардовского также будут исполнены новые песни Лесu Дычко (Украина), Анатолия Киселёва (Россия) и Владимира Чолака (Молдова), написанные специально для этой церемонии. Концерт исполнит победитель прошлогоднего Фестиваля, Киевский Камерный хор „София” (покровительствуемый Национальным союзом композиторов Украины) во главе с Алексеем Шамрыцким. Во время концерта также прозвучат две композиции, написанные юбиляром, в том числе премьера произведения «Боже, во имя Твое».

Конкурсные слушаания будут проходить в течение трех дней: 21 мая (четверг), 22 мая (пятница) и 23 мая (суббота) 2015 года.

Подведение итогов, Торжественное награждение лауреатов и Гала-Концерт состоятся в воскресенье, 24 мая 2015 года.

Подведению итогов, традиционно, будет предшествовать совместное исполнение группой хоров и зрителей «Gaude Mater Polonia» и Стихиры «Земле Русская», Гимнов, символизирующих единство культур Востока (Великое княжество Литовское) и Запада (Корлевство Польское) объединённых в Речь Посполитую.

Как и в предыдущие годы, Фестиваль будут сопровождать дополнительные мероприятия: концерт в Европейском музыкальном центре Кшиштофа Пендерецкого в Люславицах, концерты в трёх разных концертных залах Варшавы, X Беловежские Дней Духовной Музыки в Беловеже, концерт еврейской музыки в Большой синагоге в Тыкотине, Международная научная конференция «Церковная музыка – традиции и современность» в Белостоке, организованая в сотрудничестве с нами Музыкальным Университетом имени Фредерика Шопена, а также местные концерты, например, в Бельску Подляшским…

Участников «Фестиваля Поющей Души» неизменно объединяет уникальность православной музыки – духовность, артистизм и универсализм.

Сердечно приглашаем

International Orthodox Church Music Festival „Hajnowka 2015” in Bialystok is organized by the „Orthodox Church Music” Foundation from Hajnowka. The Festival is realized with cooperation with Stoleczna Estrada in Warsaw and the Regional Cultural Animation Center and Podlachian Museum in Bialystok.

So far, the International Orthodox Church Music Festival has drawn the participation of 752 choirs from 36 countries in Europe, Asia, North America, Africa, and Australia: Armenia, Australia, Belgium, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Egypt, Estonia, Finland, France, Greece, Georgia, India, Iran, Israel, Serbia, Kazakhstan, Kenya, Korea, Lithuania, Latvia, Macedonia, Moldavia, Germany, Poland, Russia, Romania, Slovakia, Switzerland, Sweden, Ukraine, the United States, Hungary, and Italy. There were choirs that performed orthodox church music in the contest regardless of religion and nationality: Orthodox Christians, Old Believers, Catholics, Greek Catholics, Protestants, and also Muslims, Buddhist, and Judaists.

This year’s festival will include 27 choirs from 11 countries (in Europe and Asia). The Festival’s competition will take place in 5 choir categories: parish, amateur secular, youth, music school, and professional choirs.

The international jury will be headed by Romuald Twardowski, a preeminent Polish composer and pedagogue, celebrating his 85th birthday this year. He has been directing the jury’s work almost since the start of the Festival — since 1983. The jury consists of prominent modern composers, whose orthodox church music is frequently performed, and conductors — former Festival winners from Poland, Bulgaria, Latvia, Russia, and Ukraine.

The Festival opening ceremony and the Inaugural Concert will take place on Tuesday, 19 May 2015. It will begin with the performance of the „Gaude Mater Polonia” hymn by last year’s laureate, Youth Cultural House Choir from Bialystok conducted by Barbara Kornacka. Kiev „Sofia” Choir will answer their predecessors with the „Ziemle Ruskaja” Stichira, to then jointly sing the joyous paschal song „Chrystos Uwaskros” with music from modern Belarusian Composer and singer Aleg Zieletniov, also a Festival laureate. The Inaugural Concert, named „Orthodox Church music — from sources to modern times” and dedicated to Romuald Twardowski, will also see the premiere performances of Lesya Dychko (Ukraine) Anatoliy Kisielov (Russia) and Vladimir Cholak (Moldavia), composed especially for this occasion. The concert will be presented by last year’s festival laureate, the Kiev Cameral Choir „Sofia” (under the patronage of the National Composer Association of Ukraine) conducted by Oleksiy Shamrytskyy. Two of the Jubilee’s compositions will also be performed, including the premiering piece „Bozhe wo Imia Twoje.”

The Festival’s competitive auditions will take place over three days: 21 May (Thursday), 22 MAy (Friday), and 23 May (Saturday) of 2015.

The results announcement, the Awards Gala, and the Gala Concert will take place on Sunday, 24 May 2015.

The results announcement will, once again, traditionally, be preceded by a joint performance by a group of several hundred choir singers and viewers of „Gaude Mater Polonia” and „Ziemla Russkaja” Stichira — hymns that symbolize the unity of the cultures of the East (Great Kingdom of Lithuania) and West (the Crown) joined into the Commonwealth.

Similarly to previous years, the Festival will be accompanied by additional events: A concert in the Krzysztof Penderecki European Music Center in Luslawice, concerts in three different concert halls in Warsaw, X Bialowieza Days of Sacral Music in Bialowieza, Jewish music concert in the Great Synagogue in Tykocin, the International Science Conference „Orthodox Church Music — Traditions and Present Day” in Bialystok organized by the Fryderyk Chopin Musical University with our cooperation, as well as local concerts, for example in Bielsk Podlaski….

Participants in the „Singing Spirit Festival” are invariably united by the uniqueness of orthodox church music — its spirituality, artistry, and universalism.

You are cordially invited


plakat_2015


Inauguracyjny-2015


XXIV koncert w-wa

   Организатором Международного Фестиваля Церковной Музыки – „Хайнувка”  является Фонд „Церковная Музыка” в Хайнувке – Польша.

   Международный Фестиваль Церковной Музыки „Хайнувкa” организуем ежегодно с 1982 г.. До настоящего времени участвовали в нем 752 хорa из 36 стран Европы, Азии, Северной Америки, Австралии и Африки : Австралии, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Босни и  Херцеговины, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Египта, Индии, Ирана, Италии, Израиля, Казахстана, Кипра, Кении, Кореи, Литвы, Латвии, Македонии, Молдовы, Польши, России, Румынии, Сербии , Словакии, США, Украины, Финландии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии.

   Целью  Международного  Фестиваля  Церковной  Музыки „Хайнувкa” является представление высоких артистических и душевных ценностей церковной музыки.

   Формула фестиваля создающая возможность для дискусии, встреч, обмены опыта и завязывания дружбы между участниками разных сред – обогощает его  характер в эстетические и воспитательные цели.

   Фестиваль проходит под Патронатом: Президента Польши, Министра Культуры и под Художественным проф. К. Пендерецкого.

   В  жюри  Фестиваля  Церковной  Музыки  до  настоящего времени заседали  между прочим: проф. Р. Твардовски, проф. В. Белецка, проф. Р. Груча, проф. К. Гурски,  М. Эригина, Е. Завиша, проф. С. Круковски, проф. Э. Куликовски, о. доктор М. Ленчевски, Я. Лукашевски, проф. В. Милковска, проф. Б. Савицка, проф. Ч. Фрэунд, o. Е. Шурбак, (Польша), др. Д. Оикономоу, Г. Пикардо (Англия), проф. Л. Ефимова, проф. В. Ровдо, О. Янум (Беларусь),  проф. Д. Димитров, о. А. Лашков,  В. Николов, (Болгария), Е. Даутов (Казахстан), П. Гилис (Литва), А. Брандавс (Латвия), проф. В. Болдурат, проф. Т. Згуряну, И. Степан (Молдова), проф. З. Запров (Македония), проф. А. Кожевников, проф. В. Минин, о. Никифор, проф. И. Рaевский, проф. Б. Тэвлин, проф. Б. Селиванов  A. Киселёв (Россия), др. А. Деревяникова (Словакия), Н. Гобдыч, проф. Л. Дычко, Архиепископ Ионафан, И. Цыклиньский (Украина), проф. Н. Оссоргуин (Франция), П. Витовец (Швейцария), и другие знатоки хоровой и церковной музыки.

   

   Среди многих лауреатов находятся:

 

 1. Среди любительских хоров:

 

а) приходских

 

   Хоры: „Saghmos” из Еревани (Армения), Австралийской Епархии Русской Православной Церкви за границей из Кройдон – Сидней (Австралия) из деревни Ляховичи, Прихода в честь иконы Божей Матери „Всех скорбящих Радости” из Минска, Минской Духовной Семинарии из Жирович (Беларусь), „Св. Петки” из Пловдив (Болгария), „Vila” из Приедора (Босния и Герцеговина), Болгарской Православной Церкви из Берлина (Германия),  Церкви Св. Пантелеймона из Тбилиси, „Нэкресси” из Лягодехи (Грузия), Коптийский из Фаизал – Гиузы (Египт), „Zumoro” Православной Семинарии из Коттаям – Керала (Индия), Монастыря из Кыккос (Кипр), Митрополичий из Рыги, Cтаробрадческий из Даугавпилс (Латвия), „Св. Злата Магленска” и „Св. Климент Охридзкий” из Скопье, (Македония), Монастыря Св. Теодора из Кишинёва (Молдова), Православного Прихода из: Белостока, Варшавы, Вроцлава, Люблина, Санока, Хайнувки, Беловежы, Фаст, Наревки, Заблудова, Хрестианской Духовной Академии, Церкви Св. Марии Магдалены и Церкви Успенскей из Варшавы, Духовенства Белостоцко-Гданьской Епархии, Детский, Юноший и Смешаный Церкви Св. Николая, и Кафедралный „Carmen” из Белостока, Училища Псаломщиков из Хайнувки (Польша), Крутицкого Патриаршего Подвория и Новоспасского Монастыря из Москвы, Старообрядческий из Нижнего Новгорода, Женский из Новгорода, Санкт-Петерсбургской Духовной Академии, из Кондопоги, Сортовалы, Свиблова, Асамбль солистов „Rostov-Don Art Music” Церкви Св. Георгия из Ростова, Детский „Лампада” из Курска (Россия), Отделения Православной Теологии Университета в Иаси (Румыния), Яробины, Отделения Православной Теологии Университета из Прешова, Кафедральный „Хризостомос” из Братиславы  (Словакия), Братский Киево – Печерской Лавры, из Мошны, Святопокровского Монастыра из Харкова, Детский Кафедралный из Винницы, из Золотоношы, Молодежный хор „O чудесе” Церкви Св. Николая из Киева,  Киевской Православной Духовной Академии (Украина), из Оулу, Тампэрэ (Финландия), Собора Св.А.Невского из Парижа (Франция), „Софиa” из Cтокгольма (Швеция), Церкви Св. Николая из Таллина, „Супрядки” из Нарвы (Эстония), „Мокраняц” и Церкви Св. Архангела Гавриила из Белграда  (Югославия).

 

 

б) светских:

 

   Хоры: „Радуга” из Баранович, „Детство” из Борисова, Дворца Культуры Железнодорожников из Бреста, „Дзянница” из Гомеля, „Раница”, Републиканского Дворца Культуры Профсоюзов, „Salutaris” , „Cantus Juventae” и Народная Хоровая Капелла Белорусского Государственного Университета из Минска, „Мозайка” из Могилева, Камерный из Новополоцка, „Cantare” из Оршы  (Беларусь),   ”Моlitva” из Роосдаал (Белгия), „Дариали” из Тбилиси (Грузия), „Na’ama” из Гиват Ада (Израил), „Pro musica” Виленъского Университета u Каунасский Смешанный „Kamertonas”  (Литва), „Accolada” из Рыги, Хор Музыкальной Школы из Даугавпилс (Латвия), „Рустико” из Скопье (Македония), „Глория” и „Лира” из Кишинева (Молдова), „Cantilena”, „Cansonanza”, „Gaudium”, Шахтёрский Политехники и Медыцыньской Академии из Вроцлава, „Капелла Музыка Антиква Ориенталис” из Познани, Академический Учебных Заведений, Варшавскoго Университета и Политехники из Варшавы, Камерный”, Университета, Политехники и Медицинской Академии из Гданьска, „Bel Canto” из Ольштына, Камерный из Быдгощы, Медыцыньской Академии, Университета, Политехникии и Хор Областной Комендантуры Полиции из Белостока , Академический Гливицкой Политехники, Политехники из Ченстоховы, Католического Люблиньского Университета, „Psalmodia” Папской Теологической Академии из Кракова, „Słowiki 60” из Шчецина, им. З. Куровской  из Слупска (Польша), Академический Мужской Национального Исследовательского Ядерного Университета «МИФI» u Камерный „Согласие” Государственного университета по земпеустройству из Москвы (Россия), „Collegium Musicum” Государственного Художественного Университета из Белграда (Сербия), „Capella Russian Male Chorus” из Ню Йорка, „Romeiko” из Филадельфии (США), „Видродження” из Кривого Ригу, „Школьные Годы”  из Симферополя, „Орфей” и Препадавателей государственного музыкального училища из Львова, Капелла  Киевского Политехнического Унститута  и  „Opиaна” из Одессы (Украина).

 

 

в) детских:

   Хоры: Детской Школы Искусств из Каменцa и ”Лира” из Минска (Беларусь), Хор Pадио и Tелевидения Литвы из Вильнюса (Литва), Камерный хор Детской хоровой школы из Кишынёва (Молдова), Молодёжного Дома Культуры   из Белостокa (Польша), Гос. Консерватории из Ростова, „Веснианка” u „Радость” из Москвы (Россия), „Вогнык” Дворца детей и юношества, Мальчиков и юношей Национальной Музыкальной Академии Украины из Киева, ”Зоринка” из Тернопола (Украина), ”Радуга” из Таллина (Эстония).

 

 1. Среди хоров музыкальных учебных заведений:

 

   Хоры: „Элегиа” из Минска, Женский Хор Музыкального Колледжа из Лиды, ”Сонет” Музыкальной Школы из Гродна u Студенческий Белорусской Государственной Музыкальной Академии из Минска (Беларусь), „Schola Cantorum Budapestiensis” из Будапеста (Венгрия), Казахской Академии Музыки из Астаны (Казахстан), „Реннаиссансе” Академии Музыки из Кишынёва (Молдова), Студенческий – Государственной Консерватории и Женский Хор Национального Музыкального Колледжа из Cт. Петербурга, Академии Музыки им. Гнесиных из Москвы u Хор Академического Музыкального Колледжа при Московской Консерватории (Россия), „Collegium Musicum” Гос. Университета Искусств из Белграда (Сербия), ”Сонячный струм” из Николаева Академический Института Искусств Национального Университета   из Луцка u Областной Школы Искусств   из Черновцив (Украина).

  

 1. Среди профессиональных хоров

 

    Хоры: им. Тер-Оганисиана  и „Avedis” из Еревани (Армения), Филармонии из Гомеля, Камерный и «Гродненская капелла» из Гродна, Государственнй Беларусского Радио и Телевидения,  Государственный им. Р. Шырмы, Музыкальной Академии, Православного Брацтва „Архистратига Михаила”, „Радзивиллы”, „Cantemus”, „Visson”  из Минска (Беларусь), „Иван Спасов” и „Филипополис” из Пловдива, „Аллилуя” и „Иоан Кукузел-Ангелогласнят” из Софии (Болгария), Византийский „Św.Efraim” из Будапешта (Венгрия),  Византийский „Drama’s Domestics” из Драма (Грециа), „Оровэла” из Тбилиси (Грузия), „Мusice Aeterna” из Иерусалима (Израиль), „Еufoneе” из Турина (Италия), Национального Театра Оперы и Балета из Астаны (Казахстан), „Церковной Музыки” из Рыги (Латвия), „Аukuras” из Клайпеды, „Brevis” и „Vilnius” из Вильнюса (Литва), Православной Митрополии, „Credo”,  Национальной Филармонии, Академии Искусств, Капелла Радио и Телевидения „Моłdova” и „Гавриил Музическу” из Кишинёва, Приднестровский Государственный Хор из Тираспола (Молдова), Польского Радио и Телевидения из Кракова, „Церковной Музыки” Варшавской  Камерной Оперы , „Мужской Церковной Музыки” о. Е. Шурбака u „Modo Maiorum” из Варшавы, Филармонии из Вроцлавя (Польша), Камерный Города Калуга, „Виват”, „Древнерусский распев”, „Государственный Академический Русский им. Свешникова, Государственный Московский Кожевникова, Камерный Московской Консерватории и  Гос. Академическая Капелла Росии им. А. Юрлова из Москвы, „Нижний Новгород”, „Уралъский Государственный” из Перми, Государственная Капелла им. М.И. Глинки из Санкт-Петерсбурга, „Саратовский Театр Хоровой Музыки”, „Светилен” Старочеркасского Свято – Доньского Монастыра из Ростова на Дону, Камерный им. С. Рахманинова из Тамбова, Капэлла Томского Университета, Мужской хор Северо-Осетинской Госфилармонии из Владикавказа, Академический Хор Государственной Фильгармонии из Костромы (Россия), „Cоrala Patriarhiei Romane”, „Preludiu” Националъного Центра Исскуств Румынии u Академический „Divina Armonie” из Бухареста (Румыниа),  „Киев”, „Кредо”, „Крещатик”, Мужская Хоровая Капелла им. Ревуцького u Камерный „София” Национального Союза Композиторов Украины  из Киева, „Орея” из Житомера, „Оранта” из Луцка, „Таврический Благовест” из Симферополя, „Легенда” из Дрогобыча, Днепропетровской Филармонии, „Воскресинниа” из Ивано – Франковска, Академический им. Д. Бортнянского из Чернигова (Украина), „Кедрова” из Парижа (Франция), Националъный Мужской Естонии из Таллина (Эстония).

Pегламент

 

 1. Международный Фестиваль Церковной Музыки „Хайнувка” организуем ежегодно в мае с 1982 г.
 2. В Фестивале могут принимать участие хоры смешаные, мужские и женские (не более 35 хористов) в следующих категориях:
 3. 1. любительские хоры:

      а) приходские

      б) светские

      в) детские

  2. музыкальных учебных заведений

  3. профессиональные хоры

 4. Категорию и аутентичность любительского хора подтверждает лично руководитель хорового коллектива.
 5. Программа должна состоять не менее чем из пяти (5) произведений, исключительно из православной, церковной музыки.
 6. Время исполнения самой музыки 18 – 20 минут. Желательно, чтобы репертуар хора был богат, программа разнообразная с исторической точки зрения. Изменения в программе возможны до 15.03.2015 г.

 7. „Заявление об участии” в Фестивале нужно отправлять по адресу организатора до 15 декавря 2014 г.
 8. К заявке нужно приложить программу и запись хора.
 9. O pешении квалификации хора организатор сообщает к концу января 2015 г.
 10. Заквалифицированные и приглашенные на Фестиваль хоры, должны прислать до конца февраля 2015 г. следующие данные:
 11. а) фонетические названия со временем исполнения каждого произведения

  б) имена и фамилии композиторов

  в) ноты программных произведений (по одному экземпляру)

 12. Прослушивание хоров будет оценивать международнoе жюри под руководством проф. Ромуальда Твардовского.
 13. Критерии оценки:

  а) подбор репертуара,

  б) интерпретация,

  в) дирижирование,

  г) артистическое впечатление.

 14. Все хоры получают на память дипломы, а самые лучшие будут награждены.
  Xоры,выбранные жюри, в таком же составе, как во время конкурсных выступлений должны обязательно принять участие в Торжественным Концерте в конце Фестиваля.
 15. Организаторы обеспечивают участников ночлегами и трёх разовым питанием.
 16. Участники оплачивют путевые расходы и частично своё пребывание (18 Э за  человека в сутки), сумму необходимо вплатить на счёт организатора до 15 февраля 2015 после квалификации.
 17. Письменной отказ от принятия участия в Фестивале заявлены организаторам Фестиваля до 01 марта 2015 дает возможность возврата дофинансирования.
 18. Кроме участия в Фестивале организаторы предусматривают участие хоров в сопутствующих концертах (также с другой программой).
 19. Организаторы сохраняют за собой неограниченное право записи выступлений хоров  и её распространение разными способами.Участие в концертах, запись на радио и телестудии, распостранение записей, сделанных на Фестивале организатором не оплачиваются. Хоры и дирижеры не получают гонорара.
 20. Все правила распорядка будут безусловно выполняться.
 21. Заявление о желании принять участие в Фестивале или получить о нем сведения можно по адресу:

Бюро

Международного Фестиваля Церковной Музыки „Хайнувка”

ул. Т. Солоневич  2,

17-200 Хайнувка, Польша

тел./факс 0048 85 682 20 89, 0048 85 682 32 02

email: biuro@festiwal-hajnowka.pl

festiwal-hajnowka@wp.pl

 www.festiwal-hajnowka.pl

 

 

 
 

Директор Фестиваля

Миколай Бушко

  

 
 

Заявление об участии в
Международном Фестивале Церковной Музыки
„Хайнувка”

 

1. Назва хора, адресса, номер телефона, e-mail:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

2. Имя и фамилия дирижѐра, адресса, номер телефона, e-mail:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

3. Покровительственное учреждение (адресса):
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

4. Категория, в которой хор заявляет свое участие (согласно регламента):
……………………………………………………………………………

5. Количество участников (в этом мужчин и женщин):
……………………………………………………………………………

6. Вид транспорта на котором хор намечает приехать:
……………………………………………………………………………

7. Принимаем условия указаные в Регламенте.

8. Прилагаем:
– информации о хоре
– артистическую биографию дирижѐра
– цветную фотографию хора (формат 9х14)
– звукозапись хора
– другие информационные и рекламные материалы о хоре

 

……………………………………
Печать и подпись покровительственного
учреждения

 

…………………………………..
Подпись дирижѐра