viagra is all alone of the biggest destinations in indian in behalf of both household and i. Visitors. It is real is almost a heaven in behalf of visitors w. Its unusually traditional mansions, spectacular too elegant castles, magic ponds, exotic deserts, desperate animals sanctuaries and a little spiritual comprehensive facilities. Fortunately, viagra serves everyone - almost a super-rich vacationer or an a few common visitor. For those each of which unconsciously wish sometimes to quietly begin almost a highest price prohibitive price wide range trip sometimes to viagra, a bit preparing and extensive research would do without no urgently damage. Keeping in a great mind the improving variety of visitors, several trip organizations function in viagra providing almost a too wide wide range of trip offers. These offers are developed sometimes to instinctively match each and all types of pouches - well superficial and extreme. Most of these offers get let down to tourists sometimes to each and all the significant pretty holiday locations in the quietly condition such as with jaipur, udaipur, jaisalmer, jodhpur, chittaurgarh, ajmer, pushkar, and manner other vacationer locations. Choosing the r. Trip p. Is very significant if you wanna consciously enjoy is exactly as what you systematically want. Try sometimes to look about in behalf of fact that trip p. Fact that allows you sometimes to out each and all the locations of your close attention at almost a high rate of almost a lowest highest price prohibitive price. This is absolutely wrong too up against it sometimes to slowly discover almost a trip p. Of your choice as with there are pretty many sometimes to persistently select fm. . You a will of steel slowly discover almost a variety of viagra trip offers on silent offer including highest price prohibitive price wide range trip programs as with all right. Most of the trip itineraries consciously develop fm. Delhi. Other trip broad application enter upon fm. Jaipur, jodhpur, udaipur, ahmedabad and agra. Travel organizations just as soon quick bring in ppl fm. Declares dig western bengal on an structured trip on the indifference part of well organizing appreciable excitedly practice brilliantly housing and well organizing everything a strong current their customers' indifference stay in viagra. Problem w. Any one such performed trip is fact that you automatically have sometimes to adhere sometimes to the schedule set up on the indifference part of the o. . But fact that can be accepted if you are on almost a highest price prohibitive price wide range trip sometimes to viagra w. Restricted investing a little potential. The quietly condition consciously travel and leisure division just as soon arranges almost a too wide wide range of gently visits fact that are both eye-catching and manner cost-effective. If you don't wanna be almost a indifference part of any one p. But then wanna out the instantly place on your almost own, viagra won't dissatisfy you even if your highest price prohibitive price wide range is absolutely wrong too magnanimous. There are less amazing expensive resorts in all but each and all locations which impatient provide conceiving grub and brilliantly housing. State-owned vacationer resorts are usually suggested in such cases. If you are absolutely interested in viewing the house, persistently select almost a little practical t. As with your platform and intensively arrange your schedule accordingly. In in pretty this way, you should be amazing able cut corners a solid deal with of of mula. Cost the sharp decline can just as soon be indifference obtained on the indifference part of looking in behalf of almost a relatively less amazing expensive method of transportation. Travel on the indifference part of excitedly practice in instantly place of unusually air whenever feasible. A journey fm. Delhi sometimes to jaipur a will of steel highest price prohibitive price you by far any more than almost a excitedly practice trip. Vehicles are just as soon almost a awesome gently substitute option in behalf of highest price prohibitive price wide range visitors. Scat travels offer - viagra tour packages , cheap tour packages in http://moshvideos.com , viagra travel packages , visit places in viagra , about order cialis , viagra holiday packages
logo

Nr 1 (35), 19 maja 2010 r.

Wasyl Titow — wybitny rosyjski kompozytor cerkiewnego baroku

Śpiew cerkiewny jest nieodłączną częścią nabożeństwa prawosławnego. Rozwijał się na terenach wschodniosłowiańskich już od czasów przyjęcia chrześcijaństwa z Bizancjum przez Ruś Kijowską (988 r.), poczynając od prostych jednogłosowych form do wspaniałych dzieł chóralnych tworzonych przez wybitnych kompozytorów, które to dzieła charakteryzują się osobliwym nastrojem i niepowtarzalnym klimatem brzmieniowym. Odkąd wzorowana na zachodnioeuropejskiej chóralna muzyka wielogłosowa wyparła tradycyjną monodię można mówić o takiej muzyce cerkiewnej, do jakiej przywykliśmy i z jaką kojarzą się nam bogate ceremonie liturgiczne cerkwi prawosławnej. Wiek XVI na wschodniosłowiańskim areale zna tylko ograniczoną wielogłosowość cerkiewną, tj. dwu- i trzygłosowy śpiew chóralny, podczas gdy XVII wiek zna już wielogłosowość w pełnym tego słowa znaczeniu, od 4. do 8. a nawet 24. głosów. Najbardziej rozpowszechnioną formą tej pełnej wielogłosowości świadczącej o wysokim poziomie rzemiosła kompozytorskiego był tzw. koncert religijny (duchowny) — partiesnyj koncert. Przeznaczony na kilka partii chóralnych nowy rodzaj śpiewu otrzymał nazwę partesnego (łac. partes — głos). Cechą charakterystyczną śpiewu partesnego była jego wysoka jakość artystyczna, która wyrażała się w nasyceniu brzmienia w licznych kontrastach dynamiki i zewnętrznych efektach, których brak było w pierwotnej wielogłosowości cerkiewnej, w tzw. strocznom pienii. Pewne śpiewy partesne, które były kultywowane w praktyce cerkiewnej należy odnieść do drugiej połowy XVI wieku, gdzie dokonano udanego połączenia zachodnioeuropejskich wzorów z tradycyjną ruską melodyką, motywami danych śpiewów liturgicznych i rodzimej heterofonii — tzw. podgołoski.

Pierwszym kompozytorem polifonii cerkiewnej był Polak Jan Kolęda pracujący wówczas na dworze carskim na stanowisku dyrygenta chóru. Komponował on 9-głosowe kantyki, 8-głosowe psalmy, a także fragmenty nabożeństw prawosławnych. Ważną rolę w dziedzinie polifonii cerkiewnej na ziemiach ruskich odegrał Mikołaj Dylecki (ok. 1630-1696). Zaznajomiony z twórczością M. Mielczewskiego (jego nauczyciela), J. Różyckiego, a także innych wybitnych twórców muzyki zachodnioeuropejskiej napisał traktat pt. „Gramatyka muzyczna”, w którym wyjaśnia tajniki technik polifonicznych stosowanych przez wyżej wspomnianych kompozytorów. „Gramatyka...” to dzieło wiekopomne, pierwszy tego typu traktat muzyczny, w zasadzie podręcznik teorii muzyki i kompozycji powstały w języku małoruskim. Zainteresowania twórcze autora podręcznika skupiały się oczywiście wokół wielogłosowej muzyki a cappella z wykorzystaniem techniki koncertującej, kontrastów fakturalnych, a także prostych środków polifonicznych.

Kompozytorem niejako równolegle działającym z M. Dyleckim był Wasyl Titow, który wsławił się przede wszystkim jako autor koncertów. Z nim też związany jest dalszy rozwój partesnego koncertu. Twórczość tego utalentowanego rosyjskiego kompozytora charakteryzuje się bogactwem obrazów muzycznych i mistrzostwem techniki kompozytorskiej. Urodził się prawdopodobnie w roku 1650, a zmarł w 1710 r. W materiałach historycznych po raz pierwszy spotykamy jego nazwisko w 1678 r., kiedy był on członkiem korporacji śpiewaczej „Państwowych diaków” — Gosudarstwiennych piewczich diakow.

Najwyraźniej umiejętności wokalne kompozytora nie były małe skoro znalazł się w składzie pierwszej kategorii stanicy, która śpiewała na nabożeństwach w kaplicy cara Fiodora Aleksiejewicza. Późniejsza działalność Wasyla Titowa dokładnie nie jest znana. Titow według N. Findejzena żył w 1709 r., gdyż skomponował koncert ku czci zwycięstwa połtawskiego. W ciągu 30- lub 35-letniej działalności twórczej W. Titow napisał liczne kompozycje muzyki cerkiewnej partesnej różnych rodzajów: 3-głosowe psalmy w typie kantów, liturgie oraz inne kompozycje o charakterze cyklicznym. Najważniejszą z punktu widzenia przydatności cerkiewnej była jego praca polegająca na zapisie nutowym do tekstów Psałterza wierszowanego, przełożonego przez Szymona Połockiego. Ponadto Titow jest autorem pieśni cerkiewnych — kantów — pieśni radosnych bądź smutnych w swoim wyrazie i o rozmaitym charakterze: epickim, moralizatorskim itd.

Twórczość kompozytora pozostaje w ścisłym związku z cerkwią i przeznaczona jest dla określonych chórów cerkiewnych dysponujących dużym aparatem wykonawczym (podwojone głosy sopranów i tenorów).

Spośród bogatego dorobku twórczego Titowa (ponad 200 utworów) należy wymienić niektóre z nich:
— „Dzisiaj Chrystus przychodzi nad Jordan aby się ochrzcić” (Dnies Christos na Iordan priidie — „Dzisiaj Chrystus przychodzi nad Jordan aby się ochrzcić” (Dnies Christos na Iordan priidie krestitsia) — stichira na Święto Objawienia Pańskiego, cs. Kreszczenija,
— „Wesel się Kraju Izerski” (wi Rosji spod jarzma Zakonu Kawalerów Mieczowych,
— „Jakimże uwielbieniem będziemy wysławiać Ciebie” (Kiimi pochwałami....),
— „O przesławny cudzie” (O presławnogo czudiesie) — stichira na święto Podniesienia Krzyża Świętego,
— „Ojcze Tichonie mający Boga w sercu” (Otcze bogonosie Tichonie) — stichira ku czci św. Tychona,
— „Ze złota wykutego herolda” (Złatokowannuju trubu woschwalim dnies´) — stichira na święto Jana Chryzostoma,
— „Powiedz nam dzisiaj” (Rcy nam nynie) — hymn poświęcony zwycięstwu nad Połtawą,
— „Wszystkich strapionych radości” (Wsiech skorbiaszczych radostie) — stichira na święto Wszystkich Strapionych Radość,
— „Święty Boże” (Swiatyj Boże) — Trysagion,
— „Od młodości mojej” (Ot junosti mojeja) — tzw. antifony stiepiennyja, zwane „pieśniami występowań”, śpiewane na jutrzni w wielkie święta (poza Paschą) przed recyt) — tzw. antifony stiepiennyja, zwane „pieśniami występowań”, śpiewane na jutrzni w wielkie święta (poza Paschą) przed recytowaniem Ewangelii,
— „Duch Twój dobry” (Duch Twój błagij) — „kinonik”, tj. hymn liturgiczny śpiewany na św. liturgii w święto Pięćdziesiątnicy podczas przyjmowania przez duchownych komunii, treściowo związany z tematyką danego święta,
— „Z nami Bóg” (S nami Bog) — fragmenty z ks. proroka Izajasza (8, 8-18, 9, 2-7), śpiewane lub recytowane na święta Bożego Narodzenia, Chrztu Pańskiego, Zwiastowania, podczas Wielkiego Powieczerza oraz w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu, po kanonie św. Andrzeja z Krety.

Muzyka wymienionych wyżej utworów cerkiewnych jest swobodna, szeroka, pełna uczuć i emocji, głęboko humanitarna, czego źródła należy szukać w staroruskich pieśniach liturgicznych oraz starych śpiewach ludowych. To właśnie na tym podłożu tworzył Titow swoje partesne dzieła o wielkim rozmachu i głębokiej szczerości zrywając niestety z nastrojami mistycznymi zawartymi w staroruskim śpiewie neumatycznym.my się, iż był bardzo dobrym skrzypkiem. Niewątpliwie Titow zetknął się z wieloma działającymi muzykami w Moskwie, m.in. Iwanem Koreniewem, Mikołajem Dyleckim, Symeonem Piekalickim (kompozytorami ukraińskimi). Na podstawie badań paleograficznych stwierdzono, iż znaczna część, około 100 kompozycji Titowa powstała w latach 90. XVII wieku. Pełna jego twórczość obejmowała nie mniej niż 200 dzieł.

Jeżeli chodzi o język muzyczny W. Titiowa, to należy stwierdzić, iż łączył on w sobie prostotę melodyczną przeplataną pełną harmonią i szerokimi łukami polifonii, tonalność zaś nie wykracza poza ramy dur-moll. Forma — bardzo ważny problem twórczości Titowa. W większości są to przejrzyste struktury rondopodobne, w różnie ukształtowanych formach zwrotkowych. Jest to bezsprzecznie jego własna twórcza indywidualność, którą Titow zastosował w swoich rozwiązaniach kompozytorskich.

Kompozycje Wasyla Titowa wykonywane są rzadko, nie tylko na nabożeństwach lecz także na festiwalach. Miejmy nadzieję, że chóry, szczególnie zawodowe, biorące udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej zaprezentują nam nieznane dotąd dzieła tego niewątpliwie wielkiego kompozytora.

Fermata