posted in: Bez kategorii | 0

K O M U N I K A T

 

Uprzejmie informujemy, że stosownie do Regulaminu zakończyła się rekrutacja uczestników tegorocznej edycji Festiwalu.

Udział w konkursie potwierdziło 29 chórów z 15 krajów świata, t.j.: Angoli, Białorusi, Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Indii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Polski.

//////////////////////

 

A N N O U N C E M E N T

 

We kindly inform, that pursuant to the Regulations, the recruitment of participants of this year’s Festival has been completed.

Participation in the competition was confirmed by 29 choirs from 15 countries: Angola, Belarus, Bulgaria, Greece, India, Lithuania, Latvia, Macedonia, Moldova, Russia, Romania, Slovakia, Spain, Ukraine and Poland.

 

///////////////////////////////

О Б Ь Я В Л Е Н И Е

 

Cообщаем, что в соответствии с Регламентом набор участников Фестиваля в нынешнем году завершен.

Свое участие в конкурсе подтверждило 29 хоров из 15 стран мира: Ангола, Беларусь, Болгария, Греция, Испания, Индия, Литва, Латвия, Македония, Молдова, Россия, Румыния, Словакия, Украина и Польша.